Wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Kupper Glass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Topolowej 2/1 w Liniewie (kod pocztowy: 83-420 tel.: 58 687 81 40 adres e-mail: kupper@kupper.pl).

2. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Kupper Glass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa pozyskuje dane osób fizycznych poprzez wchodzenie z nimi w interakcje w ramach dostarczania swoich usług i produktów. Większość danych jest przekazywana Spółce bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą. Część danych zdobywamy i gromadzimy wskutek korzystania przez osoby fizyczne z naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane na temat osób fizycznych otrzymujemy także od innych firm np. dane kontaktowe pracowników, podwykonawców itp.

Cel przetwarzania Podstawa prawna
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Rozpatrywanie skarg i reklamacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (w szczególności windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prowadzenie statystyk na własny użytek w celu usprawnienia prowadzonej działalności gospodarczej
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,
w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód.
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz mediów społecznościowych, udzielanie odpowiedzi na w/w zgłoszenia i zapytania, w tym przechowywanie zgłoszeń i udzielonych odpowiedzi
art. 6 ust. 1 lit. f RODO

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dane osobowe przetwarzamy również w następujących celach:
 utrzymywania relacji biznesowych,
 wypełniania zobowiązań prawnych,
 w celu realizacji polityki kadrowej, w tym do celów rekrutacji pracowników.

3. Zabezpieczenia danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

4. Odbiorcy danych osobowych

Ujawnienie danych osobowych odbywać się może jedynie, jeżeli jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania, który wskazano podmiotowi danych, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami oraz przy zapewnieniu adekwatnego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
 organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 podmiotom świadczącym usługi prawne i księgowe,
 podmiotom świadczącym usługi kontroli BHP,
 podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności podwykonawcom, dostawcom i kontrahentom.

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Okres przechowywania danych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okres wskazany przepisami prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy lub przedawnienia wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później). W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu wycofania tej zgody. Niezależnie od powyższego Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych tak długo jak jest to konieczne, ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.

6. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Nadto, w sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

7. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

8. Obsługa wniosków dotyczących danych osobowych

Wszelkie wnioski i zapytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na następujący adres e-mail: kupper@kupper.p